Marknad och upphandling2020-03-19T11:35:59+00:00

Marknad och upphandling

En förutsättning för att köparen av ny- och ombyggnadsprojekt och underhåll av järnväg ska ha tillgång till en fungerande leverantörsmarknad är att leverantörerna känner stort förtroende för köparen och dennes strategier.

Upphandlingskontrakten med Trafikverket är basen för flera av medlemmarnas verksamhet. Att skapa goda och konkurrensneutrala villkor i upphandlingsskedet är helt nödvändigt. Det är viktigt att alla aktörer får samma möjlighet att etablera verksamhet och få en sund tillväxt. För att kunna besluta om rätt investeringar i utrustning, maskiner och personal måste leverantörerna veta att det verkligen finns en marknad på lång sikt och känna säkerhet inför denna marknads volymer och tidsplaner.

Ståndpunkter

För att kunna realisera regeringens vilja om en satsning på järnvägen samt för att möta transportköparnas och resenärernas behov så är det av största vikt att vi får en konkurrenskraftig och fungerande marknad. För att detta ska kunna uppnås måste vi utveckla och fördjupa samarbetet med Trafikverket och dess olika roller, övriga infrastrukturförvaltare samt tågoperatörerna.

medlemspil

marknad_upphandling

Bättre underlag för upphandling

Marknads- och upphandlingsgruppen koncentrerar sig på det framträdande önskemålet från medlemmarna i FSJ att upphandlingsunderlagen måste förbättras. De försöker påverka genom att delta i olika workshops och projekt tillsammans med Trafikverket.

Inom ramen för Marknad- och upphandlingsgruppen har föreningen infört en policy […]

Load More Posts