Vem kan bli medlem?2018-12-18T22:18:04+00:00

Vem kan bli medlem?

Att vara medlem i Järnvägsentreprenörerna är en kvalitetsstämpel. Medlemskapet borgar för att god affärssed och etik följs hos ditt företag.

Därför har vi stadgesatta medlemskriterier. Du som har ett företag som står upp för och arbetar enligt Järnvägsentreprenörernas standard är varmt välkommen att ansöka om medlemskap hos oss!

Nedan ser du vilka kriterier som är stadgesatta idag.

Idag stadgesatta medlemskrav

  1. Företag som antas som medlem skall vara inregistrerat i Sverige och vara registrerat för mervärdesskatt hos vederbörande myndighet.
  2. Företaget skall ha bedrivit för medlemskap kvalificerad verksamhet under minst två avslutade räkenskapsår.
  3. Företaget skall ha fullgjort sina åtaganden beträffande inbetalning av lagstadgade avgifter och skatter.
  4. Företagets anställda och underentreprenörer skall med hänsyn till arbetsuppgifterna besitta erforderliga kunskaper samt iaktta gällande regler för arbetarskydd. Varje anställd eller underentreprenör som arbetar i spåranläggning skall vara ansluten till systemet med ID06 (Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning).
  5. Företagets produkter och tjänster skall uppfylla gällande lagstiftning och förordningar till skydd för hälsa, miljö och säkerhet. Företaget ska ansluta sig till den incident- och olycksrapportering som överenskommits mellan FSJ och Trafikverket för personal som arbetar i spåranläggning.
  6. Företaget skall ha en inriktning att arbeta i enlighet med ISO-certifiering eller annan typ av kvalitetssäkringssystem.
  7. Företaget skall vara miljöcertifierat eller inneha miljöpolicy.
  8. Företaget skall på begäran dokumentera eller på annat sätt styrka för styrelsen att ovanstående kvalifikationsbestämmelser innehålls.
  9. Företaget ska hålla FSJ:S policy angående mutor och korruption enligt ÖMKs överenskommelse för att motverka mutor. Överenskommelse för att motverka mutor och korruption