Samarbeten och grupper2023-04-11T09:10:24+00:00

Samarbeten och grupper

Det finns flera initiativ som arbetar tillsammans inom järnvägsbranschen. Här presenteras två där FSJ valt att delta.

Järnvägsbranschens samarbetsforum, JBS

Järnvägsbranschens samarbetsforum bildades i april 2016. Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete.

JBS är ett samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen – de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen. JBS leds av en styrelse med representanter på högsta ledningsnivå från några av organisationerna och en oberoende ordförande.

JBS gemensamma agenda fokuserar 2023 på:

Tillsammans för tåg i tid – Ett samarbete mellan järnvägsbranschens aktörer, som ska bidra till att öka punktligheten och stärka förtroendet för järnvägen. Arbetet för att förbättra punktligheten sker systematiskt och långsiktigt, och görs synligt och transparent. Varje år utvärderar vi arbetet och redovisar resultatet på en resultatkonferens.

Kompetensförsörjning – Arbetet inom JBS Kompetens fokuserar på att öka attraktiviteten till järnvägsbranschen och för att öka antalet sökande till utbildningar som leder till ett arbete inom branschen. Järnvägsbranschen använder järnvägsjobb.se som en gemensam avsändare.

UBTR – Utvecklingsgruppen för bättre Trafik- och Resenärsinformation – Ansvarar för att leda områdets utveckling genom att initiera analyser, följa upp, föreslå förbättringsåtgärder och säkerställa att dessa genomförs. Med hjälp av insikter från bland annat kundundersökningar och dataanalyser driver UBTR branschgemensamma förbättringar och utveckling av trafik- och resenärsinformation utifrån kundens behov.

Läs mer om JBS

Järnvägscollege

Uppdraget är att säkerställa en effektiv samverkan mellan bransch, utbildningsanordnare, myndigheter och övriga intressenter, för att etablera nya strukturer och kvalitetskriterier för att bedriva utbildning. Järnvägscollege ska vara en neutral mötesplats för järnvägsbranschen i utbildningsfrågor och ett kvalitetssäkringssystem för alla järnvägsyrken på yrkeshögskole- och gymnasienivå där. FSJ ingår i styrgruppen för järnvägscollege.

Läs mer om Järnvägscollege