Om oss2024-04-19T13:20:26+00:00

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Medlemmar i Järnvägsentreprenörerna är företag som arbetar med drift och underhåll, markarbeten och nybyggnation av järnvägen. Den svenska järnvägsmarknaden är avreglerad både när det gäller trafik och underhåll av infrastrukturen. Det underhåll som tidigare sköttes helt av staten är nu konkurrensutsatt och medlemmarna i föreningen är övertygade om att detta har gett ett mer kostnadseffektivt underhåll med bibehållen kvalité och säkerhet för järnvägens kunder.

Järnvägsentreprenörerna har 24 medlemsföretag som tillsammans har en omsättning på drygt 17 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 4 900 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

Föreningens hemvist är Byggföretagen.

Järnvägsentreprenörerna arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch

Järnvägsentreprenörerna ska främja de i Sverige aktiva järnvägsentreprenörernas intressen genom att verka för sund konkurrens, förtroende hos beställare och trafikföretag, bibehållen och ökad säkerhet, förbättrad kompetensförsörjning och marknadsföring av järnvägsbranschen.

Järnvägsentreprenörernas verksamhet fokuserar på följande områden:

  1. Säkerhet – en säker arbetsmiljö, 0-vision olyckor
  2. Marknad och upphandling – vi verkar för en stabil och förutsägbar konkurrensutsatt marknad
  3. Kompetensförsörjning – vi vill möjliggöra rekrytering av nya medarbetare till branschen

För fokusområdena fortsätter arbetet i de särskilda arbetsgrupper som upprättats med experter från medlemsföretagen och i vissa fall med deltagande från Trafikverket. För andra frågor av stor vikt eller som behöver speciell kompetens inrättas tillfälliga arbetsgrupper. Vill du vara med i en grupp? Välkommen att höra av dig till FSJ:s Kansli: info@jarnvagsentreprenorerna.se

Samtliga medlemsföretag kommer beredas möjlighet att utvärdera redan pågående arbete inom fokusområdena och komma med förslag på ny eller fortsatt inriktning. Viktigast är att alla ges möjlighet att delta i det interna arbetet för att skapa delaktighet och engagemang i rätt frågor.

Alla våra medlemmar följer de stadgesatta medlemskraven.

Verksamhetsplan 2024

Läs FSJ:s Verksamhetsplan 2024

Styrelse

Ordförande

Olga Selin, Signalbolaget AB    Olga@signalbolaget.se

Ledamöter

Stefan Gustavsson, Infranord AB, e-post: stefan.gustavsson@infranord.se
Jimmy Hagström, Strukton Rail AB e-post: jimmy,hagstrom@strukton.se
Thomas Lindberg, Rosenqvist Entreprenad AB, e-post: thomas.lindberg@rosenqvistentreprenad.se
Patrik Nilsson, Eiffage Infra- Nordic AB, e-post: patrik.nilsson@eiffage.se
Mattias Remahl, Railcare Group AB, e-post: mattias.remahl@railcare.se
Joel Skönvall, Infrakraft AB, e-post: joel.skonvall@infrakraft.se
Bengt Svanberg, NRC Group AB, e-post: bengt.svanberg@nrcgroup.se

fsj1