Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Medlemmar i Järnvägsentreprenörerna är företag som arbetar med drift och underhåll, markarbeten och nybyggnation av järnvägen. Den svenska järnvägsmarknaden är avreglerad både när det gäller trafik och underhåll av infrastrukturen. Det underhåll som tidigare skötts helt av staten blev nu konkurrensutsatt och medlemmarna i föreningen är övertygade om att detta har gett ett mer kostnadseffektivt underhåll med bibehållen kvalité och säkerhet för järnvägens kunder.

Järnvägsentreprenörerna har 28 medlemmar som tillsammans har en omsättning på drygt 18 miljarder svenska kronor och som sysselsätter ca 9 000 personer. I föreningen ingår också medlemmar som har blandad verksamhet där bara en del berör järnvägens infrastruktur.

Föreningens hemvist är Sveriges Byggindustrier.

Järnvägsentreprenörerna arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch

Järnvägsentreprenörerna ska främja de i Sverige aktiva järnvägsentreprenörernas intressen genom att verka för en sund konkurrens, förtroende hos beställare och trafikföretag, bibehållen och ökad säkerhet, förbättrad kompetensförsörjning och marknadsföring av järnvägsbranschen.

Järnvägsentreprenörerna verksamhet under 2017 kommer att fokusera på tre fokusområden:

  1. Arbetsmiljö och säkerhet
  2. Fungerande marknad samt upphandlingar, miljökrav
  3. Kvalitet och kompetensförsörjning samt fackmannamässigt utförande av arbeten

För fokusområdena fortsätter arbetet i de särskilda arbetsgrupper som upprättats med experter från medlemsföretagen och i vissa fall med deltagande från Trafikverket. För andra frågor av stor vikt eller som behöver speciell kompetens inrättas tillfälliga arbetsgrupper.

Samtliga medlemsföretag kommer beredas möjlighet att utvärdera redan pågående arbete inom fokusområdena och komma med förslag på ny eller fortsatt inriktning. Viktigast är att alla ges möjlighet att delta i det interna arbetet för att skapa delaktighet och engagemang i rätt frågor.

Alla våra medlemmar följer de stadgesatta medlemskraven.

Verksamhetsplan 2017

Läs Järnvägsentreprenörernas verksamhetsplan 2017 (pdf)

Stadgar

Klicka här för att läsa FSJs stadgar i sin helhet (pdf)

Styrelse

Ordförande

Robert Röder, Strukton Rail AB
Ansvarsområde: Arbetsmiljö och Säkerhet

Ledamöter

Leif Andersson, Infratek
Ansvarsområde: Kvalitet och Kompetens

Lena Jogersten, Anker AB
Ansvarsområde: Kvalitet och Kompetens

Helene Biström, Infranord
Ansvarsområde: Marknad och Upphandling

Carl-Åke Harrysson
Ansvarsområde: Arbetsmiljö och Säkerhet

Daniel Öholm, Railcare Group AB
Ansvarsområden: Marknad och Upphandling

fsj1