Marknad och upphandling

En förutsättning för att köparen av ny- och ombyggnadsprojekt och underhåll av järnväg ska ha tillgång till en fungerande leverantörsmarknad är att leverantörerna känner stort förtroende för köparen och dennes strategier.

Upphandlingskontrakten med Trafikverket är basen för medlemmarnas verksamhet. Att skapa goda och konkurrensneutrala villkor i upphandlingsskedet är helt nödvändigt. Det är viktigt att alla aktörer får samma möjlighet att etablera verksamhet och få en sund tillväxt. För att kunna besluta om rätt investeringar i utrustning, maskiner och personal måste leverantörerna veta att det verkligen finns en marknad och känna säkerhet inför denna marknads volymer och tidsplaner.

Ståndpunkter

För att kunna realisera regeringens vilja om en satsning på järnvägen samt för att möta transportköparnas och resenärernas behov så är det av största vikt att vi får en fungerande marknad. För att detta ska kunna uppnås måste vi utveckla och fördjupa samarbetet med Trafikverket och dess olika roller, övriga infrastrukturförvaltare samt tågoperatörerna.

 

medlemspil

marknad_upphandling

Bättre underlag för upphandling

Vid det senaste styrelsemötet diskuterades de synpunkter som medlemmarna lämnade vid workshopen på stämman den 2 juni. Marknads- och upphandlingsgruppen kommer att koncentrera sig på det framträdande önskemålet att upphandlingsunderlagen måste förbättras. De kommer försöka påverka Trafikverket, företrädesvis i olika workshops […]

Ladda ner fler nyheter »

Kontaktpersoner

Daniel Öholm

Daniel Öholm (sammankallande)
Railcare Group AB
Telefon: +46 (0)70-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

helene_bristrom

Helene Biström
Infranord AB
Telefon:+46 (0)10-121 10 00
E-post: helene.bistrom@infranord.se