Järnvägsbranschen2020-03-17T16:38:45+00:00

Järnvägsbranschen

Sveriges järnvägsnät är drygt 16 500 spårkilometer. Trafikverket är den största förvaltaren och förvaltar drygt 14 100 spårkilometer. Den allra största delen, omkring 80 procent, är elektrifierad järnväg. I järnvägsnätet  ingår flera tusen kilometer järnväg och ett stort antal tunnlar, broar och vägkorsningar.

Läs mer om Trafikverkets banor och projekt som pågår

Statistik

Under 2019 åkte passagerare 3 581 miljoner personkilometer och gods fraktades 23 863 miljoner tonkilometer.  Passagerarna gör 600 000 tågresor per dag och 180 000 ton gods transporteras via järnvägen varje dag!

Hos Trafikanalys hittar du mer statistik om järnvägen.

Länkar till andra organisationer inom järnvägsbranschen

Trafikverkets information till dig som arbetar med person- och godstrafik på järnväg

Trafikverket följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn. De ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom järnvägsområdet.

Transportstyrelsens styrande dokument som rör järnväg

JärnvägsbranschenJ