Järnvägsbranschen2018-12-18T22:18:06+00:00

Järnvägsbranschen

Sveriges järnvägsnät är drygt 16 500 spårkilometer. Trafikverket är den största förvaltaren och förvaltar drygt 14 100 spårkilometer. Den allra största delen, omkring 80 procent, är elektrifierad järnväg.

I järnvägsnätet  ingår flera tusen kilometer järnväg och ett stort antal tunnlar, broar och vägkorsningar.

Läs mer om Trafikverkets banor och projekt som pågår

Statistik

Under 2011 åkte passagerare och gods 145 miljoner tågkilometrar. Passagerartrafiken stod för mer än två tredjedelar av det. Passagerarna åkte tillsammans 197 miljoner tågresor.

67,9 miljoner ton gods transporterades via järnvägen 2011.

Hos Trafikanalys hittar du mer statistik om järnvägen.

Länkar till andra organisationer inom järnvägsbranschen

Trafikverkets information till dig som arbetar med person- och godstrafik på järnväg

Trafikverket följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn. De ansvarar för drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och utveckling inom järnvägsområdet.

Tågoperatörerna – branschförening för tågoperatörer

Transportstyrelsens styrande dokument som rör järnväg

JärnvägsbranschenJ